Portada article competències de futur

Quines seran les competències del futur?

Des de Brots Consultoria durant els darrers anys hem acompanyat, format i assessorat professionals i equips de diferents serveis de l’administració pública, empreses i entitats del tercer sector en la identificació i el desenvolupament de competències clau per a l’ajust òptim entre les necessitats de les empreses i el capital competencial dels/les potencials treballadors/es.

Durant els darrers mesos però, hem necessitat realitzar una feina tècnica per tal de revisar i avançar les metodologies i els models de treball per continuar acompanyant equips i projectes d’inserció laboral. L’objectiu de la feina feta ha estat actualitzar el coneixement dels elements clau a tenir en compte per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències de les persones que estan en recerca de feina.

Com ho hem fet?

Introduint en les metodologies d’orientació laboral l’impacte que la revolució 4.0 i la crisi de la COVID-19 han tingut a nivell social i econòmic i que s’han concretat en diferents canvis en el mercat de treball.

Una vegada iniciat aquest exercici de treball tècnic intern, ha sorgit clarament la necessitat d’aprofundir en aquesta tasca estratègica ja que es detecta que en molts casos s’està treballant en base a la referència d’ un model que, fruit de tots aquests canvis i transformacions, pot haver resultat obsolet en alguns aspectes.

Cap a on anem?

Considerem imprescindible continuar fent una feina tècnica d’innovació i de revisió metodològica que permeti identificar i estudiar al detall quines són les competències clau del futur per poder, a partir d’aquí, dissenyar i reajustar programes i serveis per a que puguin donar resposta, de manera molt més efectiva i flexible,  a la realitat del mercat de treball dels propers anys.

Quina reflexió de futur fem?

A tall d’exemple, a continuació volem fer una reflexió apuntant alguns dels elements i preguntes clau sobre els que seguim treballant i dissenyant respostes:

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Els coneixements tècnics seguiran essent necessaris, però:

 • Canviaran les estratègies per al seu desenvolupament?
 • Com haurà de ser la formació que permeti assolir-los?
 • Quin impacte tindrà el 4.0 en la majoria de les ocupacions?
 • Quines seran les ocupacions del futur?
 • Com podem preparar-nos per disposar dels coneixements que es necessitaran per a desenvolupar les funcions i tasques associades?
 • Cal que definim nous perfils professionals? Quins seran els prioritaris?
 • Què passarà amb les ocupacions de nivell 1 i 2? Com es transformaran?

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

En tant que coneixements i habilitats que es consideren essencials per a accedir i mantenir-se en qualsevol ocupació. D’entrada, cal incorporar de manera transversal a totes les ocupacions la competència digital i cal revisar també el contingut de les competències d’accés al mercat laboral, però:

 • Què significa exactament competència digital?
 • És el mateix concepte per a les ocupacions de nivells 1 i 2 que per a les ocupacions de nivells més alts?
 • Com seran els processos de selecció en els propers anys?
 • Què prioritzaran les empreses? Quina valor afegit buscaran en els/les candidats/es?
 • Com influirà la digitalització en la gestió dels recursos humans?
 • El currículum tradicional seguirà sent l’instrument principal per a la recerca de feina?

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Pel que fa a les competències transversals cal disposar d’una mirada molt més àmplia ja que tots els estudis existents apunten que, juntament amb els coneixements tecnològics, seran el paquet d’habilitats clau per mantenir-se en qualsevol dels llocs de feina del futur, però:

 • Quines són exactament aquestes competències clau del futur?
 • Com es poden desenvolupar?
 • I, en cada cas, quines estratègies concretes podem desplegar per acompanyar a la ciutadania en el seu desenvolupament i millora constant?

Des de la consultoria seguim articulant tota aquesta feina per tal de seguir impulsant la millora contínua de tots els serveis, programes i actuacions d’acompanyament a dispositius d’inserció laboral en els que treballem.

I, en aquesta mateixa línia de transformació, enguany ens hem adaptat al context actual 4.0 mitjançant la creació d'aquest espai d’actualitat. El qual té com a objectiu reflexionar i donar resposta a les diverses qüestions que preocupen a les organitzacions i la ciutadania en torn a l’ocupació i la inserció laboral. Així que, si t’agradaria seguir aprofundint sobre les tendències en el mercat de treball, et recomanem el nostre article sobre les 5 tendències de futur en el sector dels RRHH.


Programa Labora: Nova sessió de treball Brots Consultoria

Engeguem un nou cicle de sessions de treball amb l’equip tècnic del Programa Làbora

Aquesta setmana engeguem un nou cicle de sessions de treball i assessorament a l’equip tècnic del Programa Làbora amb l’objectiu de reflexionar i anticipar-nos al futur post-covid, així com redefinir els models d’intervenció i el rol dels i les professionals en el context post-pandèmia.

Es duran a terme 3 sessions per desenvolupar estratègies i dinamitzar el procés de reflexió i de treball tècnic de l’equip professional per fer front als canvis:

 1. El rol i el perfil professional de l’orientador/a, el/la formador/a i el/la prospector/a laboral davant els canvis (4.0, digitalització i COVID-19).
 2. Model d’intervenció presencial i model d’intervenció digital (bones pràctiques i propostes de treball futur).
 3. Competències clau del futur (actualització model ISFOL al nou context i requeriments del mercat de treball).

Al mes de juliol, també es reprendran les formacions a l’equip de professionals del programa sobre els nous processos de selecció amb l’objectiu de continuar sent una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la seva eficiència, participació i innovació en l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb plena satisfacció de les empreses contractants.

 

Què és el Programa Làbora?

El Programa Làbora és una iniciativa publico-social de cooperació i treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat que té com a objectiu vincular l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania per fer una Barcelona més justa i més inclusiva.

Regit pels valors d’igualtat d'oportunitats, compromís, transparència, cooperació, participació i innovació, el Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. Aquest, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures en què, de ben segur, trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. L’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit.

Qui en forma part?

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat liderat per l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social(ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja.

Des de Brots Consultoria, com a expertes en ocupació i inserció laboral, acompanyem el Programa des de l’any 2017”. La nostra tasca consisteix en oferir suport tècnic i metodològic, acompanyar en la definició dels processos de treball, així com assessorar i formar els equips tècnics en model de competències, la perspectiva de gènere, l’impacte de la revolució 4.0 al mercat de treball i els nous processos de selecció.

Per més informació sobre el Làbora, podeu visitar el seu web aquí o consultar el programa en aquest enllaç.


Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

Actualment ens trobem immerses en la quarta revolució industrial, una revolució que planteja encara moltes incerteses a nivell laboral. No obstant, aquest darrer any hem tingut constància de certes evidències que intueixen una transformació accelerada de la societat i que fan necessari anticipar-se i actuar per assegurar que ens hi podem adaptar.

Les noves tecnologies han canviat la forma de treballar de les persones, les empreses i les indústries en general: com i quan ens relacionem i amb qui ho fem; com accedim a la informació; la immediatesa com a forma de viure (buscar, trobar, comprar, compartir); els processos productius; les eines de treball i la maquinària que fem servir; la incorporació de la intel·ligència artificial i; les tasques i les funcions que realitzen les persones i els equips, i el seu valor humà afegit.

Impacte en el mercat de treball

Com a conseqüència de tots aquests canvis, s’ha generat un impacte en el mercat de treball: 

 • Aparició de noves ocupacions vinculades a les TIC i la indústria 4.0
 • Demanda decreixent d’algunes ocupacions 
 • Automatització de funcions i tasques
 • Transformació de les ocupacions i els llocs de treball tal i com els enteníem fins al moment

En aquest sentit, i per a donar resposta a aquest nou escenari, les empreses necessiten i demanden professionals amb els coneixements, actituds, aptituds, habilitats i destreses ajustades a aquests nous temps:

 • Capacitat i predisposició a l’aprenentatge
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Creativitat i innovació
 • Autonomia i iniciativa
 • Competència digital

Gamificació tendències gestió RRHH

Com s’han adaptat els professionals de Recursos Humans?

En termes de recursos humans, aquesta revolució ha contribuït a un canvi del model i enfocament en el reclutament i la selecció de personal, així com, en l’accés al treball: 

 • Nous canals de recerca de feina
 • Noves eines i fonts per a descriure la candidatura
 • Noves vies de reclutament de candidats/es
 • Nous sistemes de selecció 

Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

1.Selecció per competències

Parteix d’un enfocament centrat en les persones i és una metodologia que té per objectiu la recerca de talent. Els processos de selecció per competències pretenen identificar la persona candidata que presenta un millor encaix competencial. La seva implementació en el sí de les empreses afavoreix que les noves incorporacions a l’organització responguin als requeriments presents però també futurs que poden garantir el manteniment i creixement de l’empresa dins del mercat.

2. Gamificació

Facilita el desplegament d’accions de reclutament lúdiques (basades en el joc) a partir de les quals l’empresa pot conèixer, observar i avaluar les persones candidates en contextos distesos i de proximitat. Aquesta metodologia permet veure com es posen en joc aquelles competències que per l’empresa són requerides per a l’òptim desenvolupament d’un lloc de treball. La gamificació també pot implementar-se en processos de treball interns per la generació  d’idees creatives i en les accions formatives dirigides a l’equip de professionals de l’empresa.

3. Intel·ligència Artificial i Big Data

Fa possible l’automatització dels processos de reclutament (sobretot de les tasques repetitives) i la categorització de les persones candidates en funció de paràmetres predefinits per l’empresa, avaluant les seves aptituds i calculant les probabilitats d’èxit en l’ajust al lloc de treball i la organització. La presa de decisions basada en dades resulta més objectiva i més eficient. Els processos de selecció que la incorporen però, sempre compten amb la mirada humana que, després del primer cribratge realitzat per la tecnologia, aporta criteris personals i emocionals.

4. People Analytics

Permet mesurar l’activitat, la productivitat i el grau d’eficiència del personal o conèixer la seva motivació, satisfacció amb la feina i compromís amb l’empresa. Algunes de les mètriques que pot aportar són: el benefici per treballador/a, el cost de la formació per professional o el grau d’absentisme. 

5. Blind Recruitment

Minimitza, en els processos de selecció, els factors de discriminació (sobretot en la fase inicial de cribratge de candidatures). Consisteix en no mostrar aquelles dades que permeten donar a conèixer el nom, l’edat, el gènere, la nacionalitat (entre d’altres) de la persona. Treballar des d’aquesta lògica permet que l’avaluació se centri en l’experiència i les competències que les diferents candidatures poden aportar. 

Infografia 5 tendències RRHH Brots Consultoria

Descarrega’t aquí la nostra infografia

Des de Brots Consultoria treballem per conèixer en profunditat l’actualitat i les noves tendències relacionades amb la gestió dels RRHH. Es tracta d’un exercici de vital importància per a poder oferir serveis ajustats i innovadors tant a empreses com a dispositius d’inserció laboral. 


Les cures, un sector d’ocupació de futur al Moianès

Les cures, un sector d’ocupació de futur al Moianès

Segons varis estudis, les ocupacions del futur es basaran en la seva majoria en habilitats digitals i habilitats humanes (competències transversals). Sota aquesta premissa, s’apunta que els sectors que generaran més ocupació són el sector tecnològic i el sector d’atenció a les persones.

Durant els darrers mesos, l’equip de Brots Consultoria ha estat treballant amb el Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès en la creació d’un estudi sobre les ocupacions de futur al territori vinculades al sector de les cures. En aquest article, t’apropem els punts clau obtinguts al llarg d’aquest projecte, el qual va exposar les seves conclusions en l’acte de cloenda celebrat ahir, 26 d’abril, al Consorci. 

El pes de les cures, invisibilitat i precarietat 

En el mercat laboral actual existeixen encara grans desigualtats entre els homes i les dones, tant pel que fa al nivell d’oportunitats, com a les condicions laborals que obtenen un cop hi accedeixen. En aquest sentit, se’ns presenta un escenari en el que existeixen ocupacions molt feminitzades amb condicions laborals precàries, i ocupacions molt masculinitzades que ofereixen millors condicions. En molts casos, aquestes ocupacions feminitzades i de condicions precàries tenen a veure amb les tasques de cura.

Un clar exemple ha estat la crisi generada per la COVID-19, la qual ha sacsejat les societats i els sistemes econòmics de tot el món i d’alguna manera també, ha posat en evidència amb molta força, com les dones han assumit un paper principal tant en les tasques de cura en l’àmbit domèstic i privat, com en el desenvolupament de les feines considerades essencials per fer front a la crisi.

L'impacte de la covid-19 en l'ocupació: les dones treballadores essencials

Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, la majoria d’aquests llocs de feina considerats essecials estan ocupats en un tant per cent molt elevat per dones

 • Personal sanitari, hospitalari i farmacèutic (70% de dones)
 • Plantilles de les residències de gent gran (84% de dones)
 • Treballadors/es socials (80% de dones)
 • Treballadors/es d’establiments d’alimentació i productes bàsics (64% de dones)
 • Personal de neteja (84% de dones)

Tot i que s’ha desmostrat que l’espai reproductiu i de cures té un valor importantíssim i és imprescindible pel funcionament de qualsevol societat, aquest segueix estant al marge de l’economia formal: quan les cures s’han convertit en llocs de feina, ho han fet en condicions laborals molt precàries (economia informal, jornades parcials i/o treballs per hores, salaris baixos) i que poden generar un desgast físic i emocional elevat.

En els darrers anys però, s’han definit també ocupacions en el mercat laboral formal vinculades a les tasques de cura. Llocs de feina vinculats a la neteja de les llars, la cura d’infants, persones grans i persones dependents, entre altres, i, fruit d’aquest fet, s’han definit també formacions i certificats de professionalitat específics per desenvolupar les competències tècniques necessàries per la realització d’aquestes feines.

El mercat de treball futur: la revolució 4.0 i les competències transversals

Es preveu que la revolució 4.0 transformarà la societat tal i com la coneixem actualment en molts aspectes. El mercat laboral no quedarà fora d’aquesta transformació i viurà canvis importants i significatius, els quals succeiran de manera molt ràpida i que, per tant, els temps disponibles per l’adaptació, seran molt breus.

Les competències clau del futur tindran a veure principalment amb competències transversals. Cada vegada es parla més de les Soft Skills i com aquestes seran les habilitats claus que permetran generar valor afegit en les pròpies candidatures per a posicionar-se i ser competent i competitiu/va en el futur mercat de treball. 

Les tasques de cura seguiran essent necessàries i essencials per sostenir la societat del futur, convertint-se així en un dels sectors amb majors possibilitats d’inserció laboral. Es preveuen canvis també en les pròpies ocupacions vinculades a la cura fruit de la revolució tecnològica: tot i que la part humana seguirà sent essencial, la tecnologia podria dignificar aquestes ocupacions, o sí més no, millorar-ne les seves condicions i requeriments.

Les ocupacions de cura es duen a terme posant en pràctica competències tècniques, bàsiques i sobretot, competències transversals. El model de competències permet incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi i l’estudi de les ocupacions de cura:

 • Dóna valor als aprenentatges i les competències posades en joc en l’esfera no formal.
 • Reconeix el treball de les dones en les diferents esferes vitals i li atorga un valor.
 • Permet recuperar recursos i millorar l’autoestima i l’autoimatge.
 • Focalitza el pes de l’anàlisi en les competències transversals deixant de banda requisits més rígids.
 • Permet definir perfils professionals obviant discriminacions en les ocupacions, centrant-se només en les capacitats i habilitats individuals de les persones.

L’estudi sobre el sector de les cures al Moianès

Segons les dades avaldes pel mateix Consorci, en els darreres anys s’observa que al Moianès, tal i com passa en la resta del territori català, el sector de les cures està consolidant la seva tendència com a sector estratègic a l’alça:

 • Genera interès i demanda per part de les persones que estan en recerca de feina al territori.
 • Genera ofertes de feina al territori. Algunes poden cobrir-se i d’altres no i, és per tant, un sector potencial generador d’ocupació.
 • Materialitza la inserció laboral de persones en recerca de feina al territori.
 • Les dones són les protagonistes de les ocupacions vinculades a les cures: per una banda són les que, en la majoria dels casos expressen motivació per les ocupacions de cura i, per l’altra, les que en major proporció s’insereixen finalment en llocs de treball vinculats a l’atenció a persones.

Tenint en compte doncs les previsions per al sector de cura en el mercat laboral futur, i després d’analitzar la concreció d’aquesta tendència al territori del Moianès, s’han definit 17 perfils professionals vinculats a l’atenció a la dependència, l’atenció a persones i l’atenció a la infància, i 4 perfils professionals de nova creació i que es preveuen com a nous filons d’ocupació. 

Els perfils inclouen:

 • Descripció de l’ocupació
 • Condicions laborals
 • Funcions a dur a terme
 • Identificació de totes les competències clau necessàries per desenvolupar amb èxit totes les tasques associades. 

Aquest material ha de permetre apropar el coneixement d’aquestes ocupacions a tota la ciutadania interessada, dissenyar itineraris formatius i generar un millor encaix entre les ofertes de feina de les empreses del sector i les persones en recerca de feina del territori.

A Brots Consultoria som especialistes en l’àmbit de l’ocupació i els recursos humans. Innovant permanentment, oferim assistència tècnica a dispositius d’orientació laboral, a empreses i a centres educatius i de formació en base al model de competències i amb una mirada àmplia i actualitzada al context social i econòmic de cada moment i territori.