IntermediaJOB selecció professionals per competències

Selecció de professionals per competències amb IntermediaJOB

La Fundació Intermedia ha impulsat un innovador portal digital per la cerca de feina basat en la selecció de professionals per competències. Una plataforma que parteix del coneixement i l'experiència de l’equip de la Fundació Intermedia que, al llarg de varis anys, ha dedicat els seus esforços a la inserció laboral i a millorar l'ocupabilitat de les persones a través d’aquest mètode de reclutament.

Què és IntermediaJOB?

IntermediaJOB és una plataforma en línia enfocada a emparellar ofertes amb candidats i candidates mitjançant el model de competències. Aquest model, realitza un procés de selecció més respectuós amb les persones que prioritza el seu encaix dins de les vacants i les organitzacions.

IntermediaJOB va ser llançada com a prova pilot al 2019 i, al llarg del 2020 i 2021, ha viscut una etapa de consolidament dins del sector com a plataforma.

 

Quin objectiu té?

IntermediaJOB treballa per donar resposta a les necessitats de les empreses en la cerca de professionals, i de les persones que es troben en una situació de cerca de feina o de millora laboral, sempre des d’un prisma competencial. Degut a la situació generada per la COVID-19 i a la necessitat de digitalitzar alguns dels processos presencials, el portal esdevé una eina àgil i eficaç per gestionar els processos de selecció de les organitzacions.

Com neix la idea?

Encarna Serrano, directora d'operacions de Fundació Intermedia i directora d'IntermediaJOB, explica com va sorgir la idea: “A Intermedia vam crear al 2014 una plataforma que feia el matching entre persones i ofertes per donar resposta a la tasca d’intermediació de l’entitat. En un principi estava basada en sistemes clàssics com els requisits però al 2018 vam incorporar el model de competències que forma part de la metodologia d’intervenció pròpia”.

Com ha sigut el procés de creació i desenvolupament?

Des de Brots Consultoria vam ajudar a conceptualitzar i dissenyar el sistema, així com a incorporar el canvi de model que anava acompanyat d’una important investigació de mercat, i d’una definició en clau de les competències dels diferents perfils professionals.

Segons Encarna Serrano, “un cop instaurat, ràpidament vam comprovar que era molt més útil per treballar amb les empreses, doncs aportava un sistema objectiu per evidenciar els coneixements i les habilitats necessàries per exercir el lloc de feina, alhora que augmentaven els nostres índex de cobertura d‘ofertes.”

En aquest moment, la Fundació Intermedia va decidir ampliar el servei a empreses i persones que estaven fora de l’abast dels seus programes i, a través de diferents pilotatges, es va crear i validar el portal web per a persones candidates i empreses.

Com funciona IntermediaJOB?

IntermediaJOB és la primera plataforma digital de selecció de professionals per competències que realitza un matching intel·ligent entre ofertes de feina i persones candidates segons les competències que requereix el perfil professional que l’empresa necessita cobrir.

El portal no té en compte paràmetres que puguin resultar discriminatoris com el sexe, l’edat o el país d’origen, sinó que l’eina porta a terme una cerca inclusiva que posa en valor a les persones i el seu talent.

A l’hora de presentar-se a una oferta laboral, els candidats i candidates han de fer un registre per mitjà del qual han d’explicar quines són les seves expectatives laborals i auto avaluar les seves competències(habilitats, coneixements i aptituds) respecte al perfil professional que requereix el lloc de treball. Una de les diferències a destacar, és que la persona candidata no ha d’omplir les dades del currículum ni adjuntar cap carta de presentació i/o motivació.

La selecció per competències va més enllà de la formació i l'experiència laboral que reflecteix un curriculum vitae, té en compte tots els aprenentatges que la persona ha adquirit al llarg de la vida, en els àmbits personal, formatiu i professional i per això garanteix un encaix més fiable amb les necessitats del lloc de feina.

La Fundació Intermedia i Brots Consultoria

Des de Brots Consultoria hem tingut el plaer de treballar com a partners de la Fundació lntermedia per desenvolupar aquest projecte innovador. Ha través de l’assessorament i l’assistència tècnica, hem pogut aportar els nostres coneixements i metodologies de treball per aplicar el model de competències i dur a terme la digitalització de tots els processos. Actualment, seguim treballant conjuntament per continuar actualitzant l’eina i poder oferir així un millor servei a les empreses i els candidats i candidates.

Intermedia és una fundació sense afany de lucre que atén a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral. Promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, compta amb una llarga trajectòria d'acció social per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral.


Portada article competències de futur

Quines seran les competències del futur?

Des de Brots Consultoria durant els darrers anys hem acompanyat, format i assessorat professionals i equips de diferents serveis de l’administració pública, empreses i entitats del tercer sector en la identificació i el desenvolupament de competències clau per a l’ajust òptim entre les necessitats de les empreses i el capital competencial dels/les potencials treballadors/es.

Durant els darrers mesos però, hem necessitat realitzar una feina tècnica per tal de revisar i avançar les metodologies i els models de treball per continuar acompanyant equips i projectes d’inserció laboral. L’objectiu de la feina feta ha estat actualitzar el coneixement dels elements clau a tenir en compte per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències de les persones que estan en recerca de feina.

Com ho hem fet?

Introduint en les metodologies d’orientació laboral l’impacte que la revolució 4.0 i la crisi de la COVID-19 han tingut a nivell social i econòmic i que s’han concretat en diferents canvis en el mercat de treball.

Una vegada iniciat aquest exercici de treball tècnic intern, ha sorgit clarament la necessitat d’aprofundir en aquesta tasca estratègica ja que es detecta que en molts casos s’està treballant en base a la referència d’ un model que, fruit de tots aquests canvis i transformacions, pot haver resultat obsolet en alguns aspectes.

Cap a on anem?

Considerem imprescindible continuar fent una feina tècnica d’innovació i de revisió metodològica que permeti identificar i estudiar al detall quines són les competències clau del futur per poder, a partir d’aquí, dissenyar i reajustar programes i serveis per a que puguin donar resposta, de manera molt més efectiva i flexible,  a la realitat del mercat de treball dels propers anys.

Quina reflexió de futur fem?

A tall d’exemple, a continuació volem fer una reflexió apuntant alguns dels elements i preguntes clau sobre els que seguim treballant i dissenyant respostes:

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Els coneixements tècnics seguiran essent necessaris, però:

 • Canviaran les estratègies per al seu desenvolupament?
 • Com haurà de ser la formació que permeti assolir-los?
 • Quin impacte tindrà el 4.0 en la majoria de les ocupacions?
 • Quines seran les ocupacions del futur?
 • Com podem preparar-nos per disposar dels coneixements que es necessitaran per a desenvolupar les funcions i tasques associades?
 • Cal que definim nous perfils professionals? Quins seran els prioritaris?
 • Què passarà amb les ocupacions de nivell 1 i 2? Com es transformaran?

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

En tant que coneixements i habilitats que es consideren essencials per a accedir i mantenir-se en qualsevol ocupació. D’entrada, cal incorporar de manera transversal a totes les ocupacions la competència digital i cal revisar també el contingut de les competències d’accés al mercat laboral, però:

 • Què significa exactament competència digital?
 • És el mateix concepte per a les ocupacions de nivells 1 i 2 que per a les ocupacions de nivells més alts?
 • Com seran els processos de selecció en els propers anys?
 • Què prioritzaran les empreses? Quina valor afegit buscaran en els/les candidats/es?
 • Com influirà la digitalització en la gestió dels recursos humans?
 • El currículum tradicional seguirà sent l’instrument principal per a la recerca de feina?

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Pel que fa a les competències transversals cal disposar d’una mirada molt més àmplia ja que tots els estudis existents apunten que, juntament amb els coneixements tecnològics, seran el paquet d’habilitats clau per mantenir-se en qualsevol dels llocs de feina del futur, però:

 • Quines són exactament aquestes competències clau del futur?
 • Com es poden desenvolupar?
 • I, en cada cas, quines estratègies concretes podem desplegar per acompanyar a la ciutadania en el seu desenvolupament i millora constant?

Des de la consultoria seguim articulant tota aquesta feina per tal de seguir impulsant la millora contínua de tots els serveis, programes i actuacions d’acompanyament a dispositius d’inserció laboral en els que treballem.

I, en aquesta mateixa línia de transformació, enguany ens hem adaptat al context actual 4.0 mitjançant la creació d'aquest espai d’actualitat. El qual té com a objectiu reflexionar i donar resposta a les diverses qüestions que preocupen a les organitzacions i la ciutadania en torn a l’ocupació i la inserció laboral. Així que, si t’agradaria seguir aprofundint sobre les tendències en el mercat de treball, et recomanem el nostre article sobre les 5 tendències de futur en el sector dels RRHH.


Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

Actualment ens trobem immerses en la quarta revolució industrial, una revolució que planteja encara moltes incerteses a nivell laboral. No obstant, aquest darrer any hem tingut constància de certes evidències que intueixen una transformació accelerada de la societat i que fan necessari anticipar-se i actuar per assegurar que ens hi podem adaptar.

Les noves tecnologies han canviat la forma de treballar de les persones, les empreses i les indústries en general: com i quan ens relacionem i amb qui ho fem; com accedim a la informació; la immediatesa com a forma de viure (buscar, trobar, comprar, compartir); els processos productius; les eines de treball i la maquinària que fem servir; la incorporació de la intel·ligència artificial i; les tasques i les funcions que realitzen les persones i els equips, i el seu valor humà afegit.

Impacte en el mercat de treball

Com a conseqüència de tots aquests canvis, s’ha generat un impacte en el mercat de treball: 

 • Aparició de noves ocupacions vinculades a les TIC i la indústria 4.0
 • Demanda decreixent d’algunes ocupacions 
 • Automatització de funcions i tasques
 • Transformació de les ocupacions i els llocs de treball tal i com els enteníem fins al moment

En aquest sentit, i per a donar resposta a aquest nou escenari, les empreses necessiten i demanden professionals amb els coneixements, actituds, aptituds, habilitats i destreses ajustades a aquests nous temps:

 • Capacitat i predisposició a l’aprenentatge
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Creativitat i innovació
 • Autonomia i iniciativa
 • Competència digital

Gamificació tendències gestió RRHH

Com s’han adaptat els professionals de Recursos Humans?

En termes de recursos humans, aquesta revolució ha contribuït a un canvi del model i enfocament en el reclutament i la selecció de personal, així com, en l’accés al treball: 

 • Nous canals de recerca de feina
 • Noves eines i fonts per a descriure la candidatura
 • Noves vies de reclutament de candidats/es
 • Nous sistemes de selecció 

Les 5 tendències de futur en la gestió dels RRHH

1.Selecció per competències

Parteix d’un enfocament centrat en les persones i és una metodologia que té per objectiu la recerca de talent. Els processos de selecció per competències pretenen identificar la persona candidata que presenta un millor encaix competencial. La seva implementació en el sí de les empreses afavoreix que les noves incorporacions a l’organització responguin als requeriments presents però també futurs que poden garantir el manteniment i creixement de l’empresa dins del mercat.

2. Gamificació

Facilita el desplegament d’accions de reclutament lúdiques (basades en el joc) a partir de les quals l’empresa pot conèixer, observar i avaluar les persones candidates en contextos distesos i de proximitat. Aquesta metodologia permet veure com es posen en joc aquelles competències que per l’empresa són requerides per a l’òptim desenvolupament d’un lloc de treball. La gamificació també pot implementar-se en processos de treball interns per la generació  d’idees creatives i en les accions formatives dirigides a l’equip de professionals de l’empresa.

3. Intel·ligència Artificial i Big Data

Fa possible l’automatització dels processos de reclutament (sobretot de les tasques repetitives) i la categorització de les persones candidates en funció de paràmetres predefinits per l’empresa, avaluant les seves aptituds i calculant les probabilitats d’èxit en l’ajust al lloc de treball i la organització. La presa de decisions basada en dades resulta més objectiva i més eficient. Els processos de selecció que la incorporen però, sempre compten amb la mirada humana que, després del primer cribratge realitzat per la tecnologia, aporta criteris personals i emocionals.

4. People Analytics

Permet mesurar l’activitat, la productivitat i el grau d’eficiència del personal o conèixer la seva motivació, satisfacció amb la feina i compromís amb l’empresa. Algunes de les mètriques que pot aportar són: el benefici per treballador/a, el cost de la formació per professional o el grau d’absentisme. 

5. Blind Recruitment

Minimitza, en els processos de selecció, els factors de discriminació (sobretot en la fase inicial de cribratge de candidatures). Consisteix en no mostrar aquelles dades que permeten donar a conèixer el nom, l’edat, el gènere, la nacionalitat (entre d’altres) de la persona. Treballar des d’aquesta lògica permet que l’avaluació se centri en l’experiència i les competències que les diferents candidatures poden aportar. 

Infografia 5 tendències RRHH Brots Consultoria

Descarrega’t aquí la nostra infografia

Des de Brots Consultoria treballem per conèixer en profunditat l’actualitat i les noves tendències relacionades amb la gestió dels RRHH. Es tracta d’un exercici de vital importància per a poder oferir serveis ajustats i innovadors tant a empreses com a dispositius d’inserció laboral.