Des de fa temps els joves pateixen una de les pitjors conseqüències derivades de la crisi laboral: l’alt percentatge de nombre d’aturats. Una situació que s’ha vist agreujada per la pandèmia i que cal afrontar.

Joves i estratègies de futur

L’atur juvenil és un dels principals reptes que cal afrontar de manera coordinada entre diferents actors en els propers temps. Els índexs d’atur entre persones joves són preocupants i com a societat, cal buscar de manera urgent estratègies eficaces per combatre aquestes xifres.

Joves i atur: una realitat en augment

La crisi generada a partir de la Covid-19 s’ha traduït en un empitjorament de les dades d’atur general, que s’afegeixen a la temporalitat i la precarietat que ja castigava el mercat laboral juvenil. En concret, i de manera específica, es preveu que les conseqüències econòmiques i laborals de la pandèmia agreugin una situació d’atur juvenil ja crònica.

A Catalunya, l’any 2020 es va tancar amb una taxa d’atur juvenil del 38,14%, (població d’entre 16 i 24 anys), xifra que gairebé triplica les dades de l’atur general situades en un 13,87%. Segons l’Institut d’Estadística Català IDESCAT, la desocupació juvenil ha crescut un 45,4% durant l’últim trimestre i s’acarnissa amb les persones joves.

Fruit del context de crisi i d’incertesa actual, el jovent veu clarament condicionades les seves trajectòries de futur. La manca de projecció d’horitzons personals i professionals posa de manifest la necessitat de desenvolupar propostes d’orientació i formació que desenvolupin escenaris possibilistes d’oportunitats per aquesta generació de joves.

Mercat de treball: evolució, transformació i fons per a la reactivació

Paral·lelament, sabem que el mercat laboral està en ple procés de transformació, tant en relació a les seves estructures de funcionament, com als perfils professionals que necessita per fer front als reptes del futur. Algunes ocupacions estan en procés de desaparèixer, altres es mantenen però es transformen substancialment, i altres de noves apareixen ràpidament.

En aquest context de canvi i de transformació, també econòmica i laboral, les empreses necessiten perfils professionals amb noves competències. Treballadors i treballadores amb els coneixements, habilitats, actituds i aptituds adients per poder desenvolupar-se professionalment, mantenir-se actualitzats/des i aportar a les empreses un valor afegit.

Des de la Unió Europea, a través dels fons europeus de recuperació, es pretén reconstruir l’economia europea després de la Covid-19 i aconseguir que aquesta sigui més sostenible, digital i resilient. En aquest sentit, l’instrument Next Generation EU contempla grans inversions per crear ocupació i reparar els danys immediats causats per la Covid-19 i, alhora, impulsar les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

 

Joves estratègies de futur i economies emergents

Una aposta de futur: formar al jovent en economies emergents

Si partim del marc anteriorment descrit, podem afirmar que ens trobem en un moment d’inflexió que presenta un gran nombre de reptes i incerteses però, a la vegada, d’oportunitats. Per poder treballar des d’una mirada possibilista, és imprescindible identificar quins son els sectors i els nous filons que es preveu que generaran ocupació.

Diferents estudis i informes apunten a que serà l’economia verda i circular, l’economia digital, l’economia de les cures, l’economia social i solidària i l’economia blava, les que prendran un gran protagonisme en els propers temps.

Davant d’aquesta previsió, cal fer una tasca important per apropar el jovent a aquests nous filons d’ocupació. Per fer-ho possible, serà interessant pensar i dur a la pràctica un ampli conjunt d’estratègies.

Estratègies per la millora de l’ocupabilitat dels joves

Per tal de fer front als reptes identificats i millorar les oportunitats laborals del jovent, a continuació proposem algunes estratègies a desplegar per part del sector de la formació, l’orientació i la inserció laboral:

  • Promoure espais i recursos per desplegar accions d’orientació formativa en els moments clau de les diverses etapes educatives, amb l’objectiu d’assegurar que els i les joves defineixen projectes formatius i d’inserció realistes, assumibles i dissenyats a partir d’informació actualitzada i contrastada.
  • Fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida (lifelong learning) com a motor per mantenir un bon nivell d’ocupabilitat i millorar les oportunitats d’accés, manteniment i promoció en el mercat laboral. Actualment, hi ha infinitat de modalitats i formats a l’abast de la ciutadania i del jovent en particular.
  • Apostar per la Formació Professional donat que ofereix una àmplia i diversa oferta formativa amb una sortida al món laboral propera i a curt termini. A Catalunya, el 95% són petites i mitjanes empreses, les quals tenen molta necessitat de cobrir llocs de feina específics per a tècnics de Formació Professional.
  • Fomentar la modalitat dual, que permet a l’estudiant aprendre tant en el context del centre educatiu com en l’entorn de l’empresa.
  • Promoure que les noies es decantin per opcions de formació tècniques industrials i d’altres relacionades amb sectors emergents amb l’objectiu de combatre el biaix de gènere que pateix la FP. Segons l’AMB (2020), a alguns cicles formatius industrials les dones no arriben ni al 5% de matrícules, com ara la fabricació mecànica, l’electricitat i l’electrònica.
  • Dissenyar i implementar accions de formació a mida de la mà de les empreses que responguin als requeriments i necessitats del mercat laboral i del teixit empresarial i que, a la vegada, permetin al jovent definir trajectòries professionals de futur.
  • Vetllar per l’actualització i el reciclatge del coneixement del mercat laboral dels equips professionals dels dispositius i serveis d’inserció sociolaboral, per tal de poder oferir un acompanyament ajustat a les tendències i requeriments del nou context d’ocupació.

A Brots Consultoria oferim recursos de formació i assistència tècnica a serveis d’orientació laboral i centres educatius, i treballem per dissenyar una orientació laboral i formativa de qualitat que permeti a als i les joves definir els seus projectes professionals a partir del coneixement actualitzat del mercat de treball i de les necessitats de les empreses.

Privacy Preference Center