Projectes destacats

Assessorament per a la redefinició i el reajust de projectes i serveis

Hem assessorat a dispositius, projectes i programes de l'àmbit de la orientació i la inserció sociolaboral, la prospecció i el treball amb el teixit empresarial, amb l’objectiu de redefinir els seus serveis i la seva organització interna. L’objectiu ha estat en tot moment el d‘oferir estratègies de millora de la qualitat, eficàcia i eficiència en l’organització dels recursos i en els resultats finals aconseguits.

Materials, guies i productes que faciliten la implementació de metodologies de treball

De manera constant, elaborem materials, guies i productes que faciliten la implementació de metodologies concretes de treball tant en format d’apunts tècnics per a equips de professionals, com de desplegament directe amb les persones ateses (material per al disseny del propi projecte professional, material per a desenvolupar competències transversals, guia per a la definició de perfils professionals i fitxes d’ocupació i portafoli per a fomentar l’autonomia en els processos de recerca de feina, entre d’altres).

Definició de processos i procediments de treball

Recentment, hem assessorat en la definició de processos de treball per a sistematitzar i homogeneïtzar metodologies compartides per part de tot l’equip de professionals vinculats/des a un mateix projecte o servei. En aquest context, hem treballat amb els equips de professionals implicats/des per tal d’identificar aquells processos més àgils, eficaços i sostenibles a l’hora de desplegar l’activitat definida com a raó de ser del seu projecte.

Formació a equips de professionals en el model de competències i ocupabilitat

Durant els darrers anys hem donat formació relativa al model de competències a equips de professionals. Ho hem fet d’una banda amb els equips d’orientació i, de l’altra, amb els equips de prospecció. Darrerament hem començat a treballar a partir de sessions conjuntes entre les diferents figures professionals per fomentar el treball en equip i l’estratègia compartida, amb molt bons resultats. Tot i així, hem mantingut sempre espais de treball específics per a grups de professionals en funció del seu perfil i tenint sempre en compte les tasques i funcions associades al seu lloc de feina.

Capacitació d’equips de professionals per a la implementació de la perspectiva de gènere en projectes d’ocupació

En els cursos que hem dut a terme els/les participants han pogut formar-se en temes relacionats amb el gènere des d’una perspectiva molt pràctica perquè sempre ens concentrem en oferir eines i recursos que permetin una ràpida implementació dels continguts treballats als projectes en els que els/les professionals treballen.

Acompanyament per la definició d’indicadors d’avaluació

Hem assessorat equips de professionals en la identificació d'indicadors d'avaluació i seguiment claus per a promoure la implementació de processos de millora contínua que garanteixen el treball basat en la qualitat tècnica dels serveis que es presten.

Suport en la definició del sistemes d’emparellament oferta/candidatura basats en les capacitats i les competències de les persones

Des de l’àrea d’innovació en els projectes d’inserció sociolaboral, hem participat en el disseny i la definició de sistemes d’emparellament oferta/candidatura basats en les capacitats i competències de les persones ateses amb la idea de superar així requisits, estereotips i prejudicis fixats sovint pel propi mercat laboral.

Descripció de llocs de feina i perfils professionals i definició de sistemes i metodologies de selecció, seguiment i promoció

Hem elaborat propostes per a la descripció de llocs de feina i perfils professionals, assessorant els equips de treball per definir, partint d’aquesta descripció, sistemes i metodologies de selecció, seguiment i promoció dels/les professionals posant sempre al centre dels processos les capacitats, habilitats i potencialitats de les persones a partir d’un sistema d’avaluació per competències basat en evidències observables.

Alguns dels nostres clients