Gènere i Ocupació

Des de Brots Consultoria oferim assistència tècnica als serveis d’orientació laboral de l’administració pública i als centres educatius i de formació per implementar la perspectiva de gènere. Treballem per promoure la igualtat d’oportunitats i de condicions entre dones i homes en el mercat de treball.

Programes d’orientació específics per dones:

 • Disseny de programes específics per diferents grups de dones amb factors d’incidència comuns.
 • Disseny de metodologies que permetin posar en valor el talent femení.

Orientació laboral en clau de gènere:

 • Disseny d’accions que tenen com a punt de partida la perspectiva de gènere i persegueixen trencar amb les diferents discriminacions i desigualtats que existeixen en el mercat de treball.
 • Identificació d’accions clau per trencar amb els rols i els estereotips associats a homes i dones i que es reprodueixen també, en el mercat de treball.
 • Elaboració de materials que faciliten la posada en pràctica d’accions d’orientació laboral i formativa amb perspectiva de gènere.

Model de competències:

 • Assistència tècnica i formació per a professionals de serveis de l’administració pública, entitats privades i del tercer sector, en el desplegament del model de competències com a metodologia clau d’empoderament que permet reconèixer i posar en valor coneixements, habilitats i actituds posades en joc en qualsevol àmbit de la vida i transferir-los a l’esfera laboral.
 • Desplegament d’estratègies per reconèixer i posar en valor el talent femení.

Estudi d’ocupacions en sectors emergents:

 • Elaboració de materials que permetin reconèixer i posar en valor les tasques de cura com a element imprescindible per sostenir qualsevol societat.
 • Disseny d’accions per reconèixer l’aportació de les dones en les tasques de cura tant a l’esfera privada com en la laboral.
 • Disseny de mapes d’ocupació i itineraris formatius en ocupacions amb forta presència masculina o femenina per generar estratègies d’equilibri que permetin a dones i homes professionalitzar-se en igualtat d’oportunitats en sectors d’ocupació emergents.

Promoció de vocacions tecnològiques i científiques en noies joves:

 • Assistència tècnica per la definició d’accions que promoguin la definició de projectes professionals en el sector científic i tecnològic per a noies joves.
 • Recerca de referents positius per afavorir vocacions i trajectòries laborals en ocupacions i llocs de feina amb poca representació femenina.